Dr. J. V. Yakhmi

Dr. J. V. Yakhmi

Ex. Associate Director, Physics Group,

Bhabha Atomic Research Centre (BARC),

Trombay, Mumbai, 400085

ya_kmi@yahoo.com